Мета діяльності товариства:

    Роботу учнівського товариства «Інтелект» організовано з метою більш глибокого пізнання досягнень у різних сферах науки, техніки, культури, розвитку творчого мислення, інтелектуальної ініціативи, самостійності, аналітичного підходу до власної діяльності, удосконалення вмінь і навичок навчально-дослідницької, винахідницької, пошуково-експериментальної роботи, пропаганди наукових знань та самовизначення в майбутній професії.

     Товариство — добровільне творче формування учнівсь­кої молоді, що прагне вдоскона­лювати свої знання у певній га­лузі науки, мистецтва, техніки та виробництва, розвивати свій ін­телект, набувати вмінь і навичок науково-дослідницької і експери­ментальної діяльності під керів­ництвом учених, педагогів та ін­ших спеціалістів. Товариство виконує роль експертизи якості та рівня навчальних, наукових та творчих досягнень учня.

Основні завдання товариства

 • сприяти підвищенню прес­тижу та популяризації наукових знань;
 • виявити інтереси і схиль­ності учнів до наукової діяльності, поглибити підготовку до неї;
 • готувати членів Товариства до самостійної дослідницької роботи;
 • розвивати в учнів пізнавальну активність, дослід­ницькі вміння та навички, творчі здібності в процесі навчальної та пошуково-дослідницької діяльності;
 • ознайомити учнів із методами і прийомами науко­вого пошуку;
 • проводити дослідження, що мають практичне значення;
 • учити працювати з науковою літературою, відбирати, аналізу­вати, систематизувати матеріал, виявляти і формувати проблеми, грамотно оформляти наукову ро­боту, оволодівати мистецтвом дискусії, виступати перед ауди­торією з доповідями про досяг­нення вітчизняної і світової науки і практики, працювати з об­ладнанням, необхідним для експериментів;
 • реалізовувати дослідницькі проекти;
 • використовувати конферен­ції та інші методи для створення традицій єдиного шкільного ко­лективу;
 • пропагувати досягнення науки, техніки, літератури, мистецтва;
 • сприяти професійному само­визначенню та формуванню самоосвітньої компетентності учнів.