Учнівське товариство

"ІНТЕЛЕКТ"

Девіз: Допитливість створює вчених і поетів.

Дата заснування: 25 вересня 2008 року.

      Учнівське товариство «Інтелект» (Товариство) - добровільне об'єднання учнів, які прагнуть до більш глибокого пізнання досягнень у різних сферах науки, техніки, куль­тури, до розвитку творчого мис­лення, інтелектуальної ініціа­тиви, самостійності, аналітич­ного підходу до власної діяль­ності, удосконалення вмінь і на­вичок навчально-дослідницької, винахідницької, пошуково-екс­периментальної роботи.

      Товариство здійснює пропаганду наукових знань, сприяє розвитку творчих здібностей та самовизначенню в майбутній професії. Товариство є творчою базою школи в організації науково-дослідницької діяльності, участі у відповідних профільних інтелектуальних конкурсах, турнірах та змаганнях. Товариство створюється на базі 8-11 класів. У своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією про права дитини, Законом «Про освіту», Положенням про учнівське товариство, затвердженим рішенням методичної ради школи (протокол №1 від 25.09.2008), Статутом школи. Свою діяльність Товариство здійснює в межах режиму роботи школи. Засновниками Товариства є учні 8-11 класів, учителі школи.

     Діяльність Товариства здійснюється згідно зі Статутом під керівництвом учителів, викладачів вищих навчальних за­кладів та інших спеціалістів на­укових закладів. Товариство ство­рюється при Мелітопольській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 Мелітопольської міської ради Запорізької області, має свою назву, емблему, девіз.

    Положення про учнівське товариство «Інтелект» затверджено рішенням методичної ради школи від 25.09.2008, протокол № 1.